Meer weten over ons waterbeleid

Water en leefomgeving
 • Terugblik op 2016

  Samenvatting voortgangsrapportage Staat van Ons Water 2016
 • Bestuurlijke ontwikkelingen

  De rol van overheden en instanties uitgelegd
  Wie gaat over wat?
 • Waterveiligheid

  Alles rondom waterveiligheid
  Zijn we goed beschermd?
 • Waterkwaliteit

  De kwaliteit van water in onze omgeving
  Hoe zit het met waterkwaliteit?
 • Waterbeschikbaarheid en waterketen

  Over de beschikbaarheid van water
  Is er voldoende zoet water?
 • Water en leefomgeving

  De invloed van water op de leefomgeving
  Hoe beïnvloed het klimaat en/of water ons landschap?
 • Grote wateren

 • Verduurzaming

  Afvalwater als bron van energie en grondstoffen
  Hoe duurzaam is de waterketen?
 • Inzet wereldwijd

  Nederland: waterexpert van de wereld
  Wat doen we met onze waterkennis?
 • Financiering

  Je waterrekening toegelicht
  Hoeveel kost dat waterbeheer ons?
 • Water en Leefomgeving

  Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben de gezamenlijke ambitie om het Nederland van 2050 klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Bij de (verdere) inrichting van ons land is het daarom van belang water en ruimte te verbinden. Maatregelen in het waterbeheer worden gekoppeld aan ruimtelijke ontwikkelingen en vice versa. Scope, programmering en financiering van de ruimtelijke plannen sluiten zo goed mogelijk op elkaar aan of, beter nog, versterken elkaar.

 • Nationale Klimaatadaptatiestrategie

  In december 2016 is de Nationale Klimaatadaptatiestrategie ‘Aanpassen met ambitie’ vastgesteld. In nauw overleg met andere overheden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, natuurorganisaties en bedrijven zijn de gevolgen van de verwachte klimaatverandering voor Nederland in beeld gebracht. Het gaat onder meer om de gevolgen van de steeds grotere weersextremen, zoals hittegolven en stortbuien.

  De strategie benoemt zes onderwerpen die op korte termijn moeten worden aangepakt, omdat ze grote gevolgen voor de samenleving kunnen hebben:

  1. Meer hittestress door ernstiger hittegolven, met als gevolg meer zieken, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen en ook een vermindering van de arbeidsproductiviteit.
  2. Door toename van extreem weer vaker uitval van vitale en kwetsbare functies, zoals telecom, IT-voorzieningen en infrastructuur.
  3. Door toename van extreem weer frequentere oogstschade en schade aan productiemiddelen.
  4. Verschuiving van klimaatzones: een deel van de flora en fauna kan onder meer door gebrek aan ruimtelijke samenhang onvoldoende meebewegen met deze verschuiving.
  5. Gezondheidsverlies en arbeidsverlies door een mogelijke toename van infecties en allergieën, zoals hooikoorts en andere luchtwegklachten.
  6. Cumulatieve effecten, waarbij uitval in één sector of op één locatie gevolgen heeft voor andere sectoren en/of andere locaties.

  De strategie benoemt ook positieve effecten, zoals kansen voor nieuwe gewassen en voor toerisme.

  In 2017 wordt op basis van de strategie een uitvoeringsprogramma opgesteld. De nationale adaptatiestrategie bouwt voort op een decennium klimaatadaptatiebeleid in Nederland en bestrijkt samen met het Deltaprogramma de Nederlandse opgave voor klimaatadaptatie. 

 • Deltaplan Ruimtelijke Adapatie

  Op Prinsjesdag 2016 is aangekondigd dat binnen het Deltaprogramma een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (Deltaplan RA) wordt opgesteld. In het Deltaplan RA wordt afgesproken hoe partijen de doelstellingen en transitieopgave van de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie samen verder gaan brengen en welke mix van instrumenten en maatregelen ze daarbij inzetten. Doel is het vergroten van overzicht en slagkracht rond de opgaven van het Deltaprogramma: het beperken van effecten van wateroverlast, hittestress, droogte en de effecten van overstromingen. Hiermee wordt recht gedaan aan de uitkomsten van de evaluatie van de Deltawet, waarin werd aangedrongen op minder vrijblijvendheid.

  Om partijen inzicht te geven in hoever ze staan en waar mogelijke knelpunten zijn wordt een jaarlijkse enquête gehouden bij gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Deze Monitoring ruimtelijke adaptatie vond voor het laatst plaats in het voorjaar van 2016. De resultaten van de monitor zijn te vinden in het rapport ‘Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie 2016’.

  Ook de tussentijdse evaluatie van de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie gaf aan dat er een tandje bij moet om de doelen van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting in 2020 en 2050 te halen. Het Deltaplan RA wordt opgesteld door waterschappen, gemeenten, provincies en Rijk gezamenlijk. Het verschijnt op Prinsjesdag 2017 als onderdeel van het Deltaprogramma 2018.

 • IenM klimaatneutraal

  In 2030 wil het ministerie van Infrastructuur en Milieu klimaatneutraal zijn en circulair werken. Dat is twintig jaar eerder dan de kabinetsdoelen. Duurzaamheid moet overal in verankerd zijn, dus bijvoorbeeld ook in managementafspraken. Maar ook in praktische zaken: acties waardoor we minder gaan printen en een duurzame lunch standaard maken.

  Het ministerie van IenM heeft zich begin 2017 als eerste ministerie gecertificeerd op de CO²-Prestatieladder. Een forse CO²-reductie van 17 procent ten opzichte van 2015 heeft IenM vooral bereikt door de inkoop van groene stroom van Nederlandse bodem en toepassing van biobrandstoffen bij de Rijksrederij. Ook vervanging van openbare verlichting langs snelwegen door LED draagt nu, maar vooral in de toekomst, substantieel bij aan reducties.

  Mosselkweek Oosterschelde
  Mosselkweek in de Oosterschelde, nabij Neeltje Jans

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, IPO en Vewin.

Over De Staat van Ons Water

Elk jaar wordt aan de Tweede Kamer gerapporteerd hoe het staat met de uitvoering van het waterbeleid in Nederland. Dat gebeurt middels de Staat van Ons Water. De rapportage vermeldt de ontwikkelingen in het voorgaande jaar en wordt jaarlijks in mei geactualiseerd. De getoonde gegevens gaan daarom grotendeels over 2015.

Op staatvanonswater.nl vind je algemene informatie over aansprekende onderwerpen zoals de beschikbaarheid van schoon water, hoe ons land beschermd wordt tegen overstromingen en hoe de Nederlandse expertise op watergebied wereldwijd wordt ingezet. Wat het waterbeheer zoal kost en wat en waarvoor je precies betaalt wordt ook uit de doeken gedaan.

Het beleid waarover wordt gerapporteerd is vastgelegd in het Nationaal Waterplan 2016-2021, het Bestuursakkoord Water 2011 en de Beleidsnota Drinkwater. In de Staat van Ons Water wordt eveneens verslag gedaan over de uitvoering van de Europese richtlijnen over waterkwaliteit, overstromingsrisico’s en de mariene strategie voor de Noordzee.  

De vele links op de site helpen je om makkelijk te kunnen doorklikken naar verdere achtergrondinformatie.

Over Ons Water

Wij willen Nederlanders bewuster maken van water. Door te laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland en bij jou in de buurt. Door te laten zien wat er nodig is voor de toekomst, want we zijn nooit klaar met ons water. En door tips te geven wat je zelf kunt doen. 

Kijk op onswater.nl. Daar kun je op jouw postcode informatie en verhalen vinden.

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties over staatvanonswater.nl kun je mailen naar: info@staatvanonswater.nl