Meer weten over ons waterbeleid

Verduurzaming
 • Terugblik op 2016

  Samenvatting voortgangsrapportage Staat van Ons Water 2016
 • Bestuurlijke ontwikkelingen

  De rol van overheden en instanties uitgelegd
  Wie gaat over wat?
 • Waterveiligheid

  Alles rondom waterveiligheid
  Zijn we goed beschermd?
 • Waterkwaliteit

  De kwaliteit van water in onze omgeving
  Hoe zit het met waterkwaliteit?
 • Waterbeschikbaarheid en waterketen

  Over de beschikbaarheid van water
  Is er voldoende zoet water?
 • Water en leefomgeving

  De invloed van water op de leefomgeving
  Hoe beïnvloed het klimaat en/of water ons landschap?
 • Grote wateren

 • Verduurzaming

  Afvalwater als bron van energie en grondstoffen
  Hoe duurzaam is de waterketen?
 • Inzet wereldwijd

  Nederland: waterexpert van de wereld
  Wat doen we met onze waterkennis?
 • Financiering

  Je waterrekening toegelicht
  Hoeveel kost dat waterbeheer ons?
 • Verduurzaming

  Duurzame ontwikkeling heeft als doel om aan te sluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een evenwicht tussen sociale, ecologische en economische belangen (people, planet, profit).

  De lineaire economie van grondstoffen winnen, gebruiken en lozen in het milieu wordt omgebogen naar een circulaire economie die draait om het sluiten van de materiaalketens. Doel hiervan is het behoud van hulpbronnen door vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen en het hergebruik van afvalstoffen.

 • Circulaire economie

  In 2050 moet de circulaire economie in Nederland een feit zijn. De huidige lineaire economie van grondstoffen winnen, gebruiken en afdanken, verandert naar een economie waarin slim en zuinig met grondstoffen wordt omgegaan en grondstoffen maximaal worden hergebruikt. In september 2016 heeft het kabinet het Rijksbrede Programma Circulaire Economie vastgesteld in het rapport ‘Nederland circulair in 2050’. Op 24 januari 2017 hebben vele partners uit bedrijfsleven, overheid, ngo’s en kennis- en onderzoeksinstellingen het grondstoffenakkoord getekend. Algemeen uitgangspunt is hierbij het aloude Nederlandse spreekwoord: ‘Voorkomen is beter dan genezen’.   

 • Energie en grondstoffen uit de afvalwaterketen

  De waterschappen in Nederland leveren met een bewust energie- en grondstoffenbeleid een bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame, circulaire economie. Waterschappen beschouwen afvalwater steeds meer als een bron van duurzame energie en waardevolle grondstoffen. Om deze transitie te faciliteren, nemen alle waterschappen deel aan de Energie- en Grondstoffenfabriek, een netwerkorganisatie waarbinnen gezamenlijke projecten worden geïnitieerd en kennis wordt gedeeld.

  Op meer dan tachtig rioolwaterzuiveringen wordt inmiddels jaarlijks ongeveer 115 miljoen m³ biogas geproduceerd. Twaalf van deze rioolwaterzuiveringen zijn energie-neutraal of -leverend (zogenaamde energiefabrieken); enkele andere zijn in aanbouw. Daarnaast wordt op zeven locaties fosfaat teruggewonnen. Er zijn pilot- en demonstratieprojecten in voorbereiding voor de winning van cellulose, alginaat, bioplastics en CO².

 • Toiletpapier in fietspad

  Op 15 september 2016 nam het Wetterskip Fryslân officieel het eerste fietspad ter wereld in gebruik, waarin toiletpapier (cellulose) uit afvalwater is toegepast als ‘afdruipremmer’ van bitumen op steenslag. Het Friese waterschap laat hiermee als Energie- en Grondstoffenfabriek zien dat het verwerken van cellulose in asfalt kansrijk is. De cellulose is gewonnen uit het toiletpapier in afvalwater op de demosite van rwzi Leeuwarden en wordt zo dus hergebruikt.

  De afdruipremmer uit afvalwater werkt beter dan de reguliere afdruipremmers die nu op de markt zijn. Het zeven van het slib en het opwerken van de gewonnen cellulose vond plaats binnen het consortium Van Afval naar Asfalt (VANA) van Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân, STOWA, civiele aannemers Jansma en Roelofs, toeleverancier Esha Infra Solutions en KNN Cellulose.

  Cellulose uit afvalwater als afdruipremmer

 • Greendeals GWW

  Duurzaam inkopen (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, MVI) betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken rekening wordt gehouden met de effecten op mensen, het milieu en de welvaart. De waterschappen kopen bijvoorbeeld jaarlijks voor meer dan twee miljard euro in. MVI is een instrument dat helpt om duurzaamheidsambities te realiseren, zoals de overgang naar een circulaire economie en een toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid.

  Specifieke thema’ s zijn:
  • Circulair inkopen (herbruikbaarheid van producten en materialen)
  • Biobased inkopen (gebruikmaken van hernieuwbare grondstoffen)
  • Innovatiegericht inkopen (innovatie stimuleren)
  • Milieuvriendelijk inkopen (energiebesparing, verminderen uitstoot broeikasgassen, transitie naar duurzame energiebronnen)
  • Internationale sociale voorwaarden (bevorderen van internationale arbeidsnormen en mensenrechten)
  • Social return (creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt)
  • Kansen voor mkb (verbeteren van toegang tot aanbestedingen)

  Rijk en waterschappen ondertekenden in 2016 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, met daarin de gezamenlijke ambities en afspraken op het gebied van MVI. Vanaf 2017 worden de resultaten met andere ondertekenaars van het manifest gedeeld tijdens de jaarlijkse MVI-dag.

  Het verduurzamen van infrastructurele projecten en programma’s is voor het Rijk en de waterschappen een belangrijk speerpunt. Om dit doel te bereiken, hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de waterschappen en zo’n zestig andere partijen uit de grond-, weg- en waterbouw de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 getekend. Hierin is de ambitie geformuleerd dat duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel is binnen alle infrastructurele projecten.

  Getijdenturbines Oosterscheldekering.
  Getijdenturbines Oosterscheldekering

 • Waterinnovatieprijs

  Vernieuwende en kostenbesparende initiatieven op het gebied van water maken elk jaar kans op de Waterinnovatieprijs. De Unie van Waterschappen reikt deze prijs uit aan de meest innovatieve waterprojecten. In 2016 waren er 160 inzendingen. De winnaars zijn:

  Categorie Waterveiligheid

  De Diefdijklinie, meer dan alleen een dijkversteviging.

  Categorie Schoon water

  Water besparen en hergebruiken door S.C.H.O.O.N.

  Categorie Voldoende water

  Achteroever Wieringermeer, proeftuin voor innovatieve landbouw.

  Categorie Waterbewustzijn

  Battle of the Beach, een lesmodule en een wedstrijd voor basisschoolleerlingen over dijken en waterveiligheid.

  De Publieksprijs ging in 2016 naar een innovatie voor waterveiligheid: Zandsproeien bij dijkverbetering Nauernasche Vaart.

  Battle of the Beach 2016
  Spelenderwijs waterbewust: basisschoolleerlingen strijden in 'Battle of the Beach' op de vloedlijn met het bouwen van het sterkste zandkasteel

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, IPO en Vewin.

Over De Staat van Ons Water

Elk jaar wordt aan de Tweede Kamer gerapporteerd hoe het staat met de uitvoering van het waterbeleid in Nederland. Dat gebeurt middels de Staat van Ons Water. De rapportage vermeldt de ontwikkelingen in het voorgaande jaar en wordt jaarlijks in mei geactualiseerd. De getoonde gegevens gaan daarom grotendeels over 2015.

Op staatvanonswater.nl vind je algemene informatie over aansprekende onderwerpen zoals de beschikbaarheid van schoon water, hoe ons land beschermd wordt tegen overstromingen en hoe de Nederlandse expertise op watergebied wereldwijd wordt ingezet. Wat het waterbeheer zoal kost en wat en waarvoor je precies betaalt wordt ook uit de doeken gedaan.

Het beleid waarover wordt gerapporteerd is vastgelegd in het Nationaal Waterplan 2016-2021, het Bestuursakkoord Water 2011 en de Beleidsnota Drinkwater. In de Staat van Ons Water wordt eveneens verslag gedaan over de uitvoering van de Europese richtlijnen over waterkwaliteit, overstromingsrisico’s en de mariene strategie voor de Noordzee.  

De vele links op de site helpen je om makkelijk te kunnen doorklikken naar verdere achtergrondinformatie.

Over Ons Water

Wij willen Nederlanders bewuster maken van water. Door te laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland en bij jou in de buurt. Door te laten zien wat er nodig is voor de toekomst, want we zijn nooit klaar met ons water. En door tips te geven wat je zelf kunt doen. 

Kijk op onswater.nl. Daar kun je op jouw postcode informatie en verhalen vinden.

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties over staatvanonswater.nl kun je mailen naar: info@staatvanonswater.nl