Meer weten over ons waterbeleid

Inzet wereldwijd
 • Terugblik op 2016

  Samenvatting voortgangsrapportage Staat van Ons Water 2016
 • Bestuurlijke ontwikkelingen

  De rol van overheden en instanties uitgelegd
  Wie gaat over wat?
 • Waterveiligheid

  Alles rondom waterveiligheid
  Zijn we goed beschermd?
 • Waterkwaliteit

  De kwaliteit van water in onze omgeving
  Hoe zit het met waterkwaliteit?
 • Waterbeschikbaarheid en waterketen

  Over de beschikbaarheid van water
  Is er voldoende zoet water?
 • Water en leefomgeving

  De invloed van water op de leefomgeving
  Hoe beïnvloed het klimaat en/of water ons landschap?
 • Grote wateren

 • Verduurzaming

  Afvalwater als bron van energie en grondstoffen
  Hoe duurzaam is de waterketen?
 • Inzet wereldwijd

  Nederland: waterexpert van de wereld
  Wat doen we met onze waterkennis?
 • Financiering

  Je waterrekening toegelicht
  Hoeveel kost dat waterbeheer ons?
 • Inzet wereldwijd

  Het Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstituten en de verschillende overheden werken samen om kennis en innovatie op het gebied van water te ontwikkelen en toe te passen. Hiermee proberen we maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water en leefbaarheid op te lossen.

  Het bedrijfsleven is vervolgens in staat om met de opgedane kennis geld te verdienen, zowel in Nederland als in het buitenland. Verschillende programma’s richten zich op het spectrum van innovatie tot implementatie, en van verdienvermogen tot ontwikkelingssamenwerking.

 • Verdienen aan onze kennis

  Topsector Water heeft als focus om de praktijktoepassing van innovaties te stimuleren door middel van intensievere samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Op deze manier vormt Nederland een grote proeftuin voor kennis en innovatie. Een etalage voor de rest van de wereld. Het bedrijfsleven is vervolgens in staat om de opgedane kennis in het buitenland te gebruiken en daar geld te verdienen.

 • Internationale waterambitie

  Meer mensen dan ooit worden wereldwijd bedreigd door overstromingen, droogte of watervervuiling. Nederland staat internationaal bekend om zijn expertise en ervaring met de aanpak van deze problematiek en wil veel doen om de waterveiligheid en waterzekerheid in stedelijke delta’s te helpen verbeteren. Vanuit deze verantwoordelijkheid hebben de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu in 2016 de Internationale Waterambitie ‘Convergerende Stromen’ opgesteld.

  In de Internationale Waterambitie staat dat vóór 2019 de waterproblemen in minstens acht stedelijke delta's meetbaar zijn verminderd. Het internationale draagvlak voor een preventieve aanpak moet zijn vergroot en de toegevoegde waarde van de Topsector Water moet in 2020 zijn verdubbeld. Het programma bouwt voort op de jarenlange samenwerking met zeven deltalanden (Bangladesh, Colombia, Egypte, Indonesië, Mozambique, Myanmar en Vietnam) en bestaande programma’s.

  Deltalanden  Landenplatforms 
 • Sustainable Development Goals

  De Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties (2015) dienen als kader voor de Internationale Waterambitie. De SDG's moeten ertoe leiden dat de wereld in 2030 vrij is van armoede, honger en ziektes. Tevens moeten oplossingen zijn gevonden op het gebied van water, sanitatie, klimaat en energie. Binnen de VN zijn ruim 35 organisaties betrokken bij de implementatie van de waterdoelen. Nederland zet zich in om meer samenhang tussen het werk van deze organisaties te realiseren.

 • High Level Panel on Water

  In 2016 hebben de Verenigde Naties en de Wereldbank een High Level Panel on Water (HLPW) ingesteld. Het panel bestaat uit elf regeringsleiders, onder wie de Nederlandse premier, en een speciaal adviseur. Het doel van het HLPW is om bewustwording, actie en financiering te mobiliseren ten behoeve van de implementatie van de Sustainable Development Goals, gericht op water.

 • Watergezant

  In maart 2015 werd Henk Ovink benoemd tot Nederlands eerste Watergezant. In zijn rol als thematisch ambassadeur versterkt de Watergezant de internationale waterambitie van Nederland. Namens de ministers van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Ontwikkelingssamenwerking draagt hij bij aan het nog beter internationaal uitdragen van de Nederlandse kennis en kunde.

  De inzet van de Watergezant richtte zich in 2016 op het versterken van het waterbewustzijn wereldwijd, het opzetten van partnerships en het stimuleren van nieuwe projecten. In het High Level Panel on Water droeg de Watergezant bij aan agendering van water op de mondiale politieke agenda. Hij versterkte de bilaterale samenwerkingsrelaties van Nederland met onder meer Mexico, Australië, Singapore en Chili.

 • Internationale samenwerking

 • Vietnam

  Nederland en Vietnam hebben sinds 2010 een strategische samenwerking op het gebied van duurzame waterveiligheid en waterzekerheid in de Mekong Delta en Ho Chi Minh Stad. In het kader van het Mekong Deltaplan ondertekende Nederland in maart 2016 een overeenkomst voor de bouw van een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De Unie van Waterschappen tekende nieuwe samenwerkingsovereenkomsten om steden klimaatbestendig te maken en om Vietnamese waterprofessionals te trainen. De Wereldbank verstrekt een lening aan Vietnam voor de implementatie van - een deel van - het Mekong Deltaplan.
 • Indonesië

  In 2016 kreeg de samenwerking met Indonesië nieuwe impulsen door het bezoek van president Joko Widowi aan Nederland. In november bezochten minister-president Rutte, minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) Indonesië, samen met een delegatie van bedrijven en waterschappen. Dit resulteerde in een verdieping van de watersamenwerking, onder meer voor de kustbescherming van Jakarta en Noord Java.

  Daarnaast werden nieuwe afspraken gemaakt op het gebied van maritieme samenwerking, havenontwikkeling, klimaat, afval en circulaire economie.

  Internationale samenwerking Indonesië
  Premier Rutte overhandigt een gouden kris aan president Jokowi van Indonesië
  (Bron: Nationaal Museum van Wereldculturen)

 • Bangladesh

  In Bangladesh is met Nederlandse steun het concept Bangladesh Deltaplan opgesteld en zijn door projecten in de polders in het zuiden van Bangladesh ongeveer 50 duizend mensen beter beschermd tegen overstromingen. Op het gebied van landaanwinning zijn goede contacten tot stand gekomen met potentiële investeerders. De bilaterale samenwerking met Bangladesh heeft er bovendien voor gezorgd dat Nederland en Bangladesh nauw samenwerken in internationaal verband, zoals in het High Level Panel on Water en in de Delta Coalitie.
 • Mozambique

  Met inzet van Nederlandse expertise werkt Mozambique aan het beheersen van waterrisico’s. Zo ondersteunt Nederland de stad Beira, de tweede stad van Mozambique, om klimaatbestendig te worden door onderdelen van het Masterplan 2035 uit te voeren. In dit kader werkt Nederland met lokale partijen aan verbetering van de stedelijke infrastructuur en versterking van het stedelijke bestuur. In de overstromingsgevoelige stad wordt onder meer gewerkt aan een grondbedrijf dat de stadsuitbreiding beter organiseert, aan nieuwe transportinfrastructuur, aan uitbreiding van de drinkwatervoorziening en aan de modernisering van het gemeentelijke kadaster.
 • Colombia

  Nederland en Colombia werken samen aan kansrijke projecten op het gebied van delta - technologie, watertechnologie, water en landbouw, transport, logistiek en havenontwikkeling. Een voorbeeld hiervan zijn de Water Operator Partnerships tussen Brabant Water en twee Colombiaanse drinkwaterorganisaties. Daarnaast worden door de betrokkenheid van Dutch Water Authorities belangrijke stappen gezet in de governance bij de implementatie van het Master Plan Flood Risk Management in de Cauca vallei.

  Cauca, Salvajinadam
  De Salvajinadam in het noorden van het departement Cauca
  (Bron: Arcadis, Flood risk management in the Upper Cauca valley Master Plan, 2016)

 • Myanmar

  Nederland helpt Myanmar door een combinatie van strategische studies en learning by doing projecten. De eerste grote studie concentreert zich op de delta van de Ayeyarwady rivier. De samenwerking verbreedt van alleen technische hulp naar een mix van technische hulp, capaciteitsopbouw en - waar mogelijk - institutionele versterking.
 • Egypte

  De watersamenwerking met Egypte is gericht op het verbeteren van de waterzekerheid en waterveiligheid. Om dit te bereiken wordt ingezet op dialoog (Nederland-Egypte waterpanel), kennisuitwisseling en business ontwikkeling. De samenwerking is gericht op drie thema’s: kustbeheer, sanitatie en afvalwaterzuivering, landbouw en water.
 • China

  In september 2016 is de meerjarige watersamenwerking tussen Rijkswaterstaat en het Chinese ministerie van Water bestendigd. Met inbreng van de Nederlandse watersector is bijzondere aandacht gegeven aan stedelijk waterbeheer (Sponge Cities).
 • Verenigde Staten

  Nederland en de Verenigde Staten wisselen in verschillende projecten kennis uit, zoals in New Orleans, Norfolk, New Yersey, New York City en Boston. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld onderzoek en innovatie op het gebied van watertechnologie, crisismanagement en waterbewustzijn. Zo staat New Orleans voor de uitdaging om de bevolking bewust te houden van overstromingsrisico's, ook nu een uitgebreid stormvloedkeringssysteem is aangelegd na orkaan Katrina.
 • Iran

  In oktober 2016 ondertekenden Nederland en Iran een Memorandum of Understanding om de samenwerking te intensiveren op het gebied van watermanagement, watertechnologie, havenontwikkeling en maritieme logistiek.
 • Australië

  Tijdens het staatsbezoek in november 2016 ondertekenden Nederland en Australië een zogeheten Letter of Intent voor samenwerking in derde landen, te beginnen in Myanmar. Ook de bilaterale watersamenwerking tussen de twee landen werd versterkt. In vier steden maakte de watermissie concrete afspraken tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen.

  Internationale samenwerking, Australië
  Ondertekening Letter of Intent door Australische minister Fierravanti-Wells en minister Ploumen, watergezant Henk Ovink en zijn Australische collega uit het High Level Panel on Water

 • Argentinië

  In oktober 2016 ondertekenden Nederland en Argentinië een Letter of Intent inzake technische samenwerking en assistentie op het gebied van watermanagement, inclusief havenontwikkeling. Twee missies van het Dutch Risk Reduction Team zijn in 2016 in Argentinië uitgevoerd. Eind maart 2017 ondertekenden beide landen een Memorandum of Understanding, gericht op nauwe samenwerking op watergebied.
 • Mexico

  In december 2016 ondertekenden Nederland en Mexico een Memorandum of Understanding inzake samenwerking op het gebied van resilient cities. Belangrijk in het MoU is het ontwikkelen van pilotprojecten in een aantal Mexicaanse steden.
 • Turkije

  In maart 2016 ondertekenden Nederland en Turkije een Letter of Intent over samenwerking inzake watersamenwerking, door middel van een Water Cooperation Platform. Begin november 2016 vond een eerste bijeenkomst van het Water Cooperation Platform plaats in Istanbul over mogelijke activiteiten.
 • Activiteiten Dutch Water Authorities

  Onder de naam Dutch Water Authorities werken waterschappen samen met overheden, NGO’s, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om hun expertise in te zetten ten behoeve van de Internationale Waterambitie. Hoogtepunten in 2016 waren onder meer:

  • Officiële opening van de Banger Polder in Semarang (Indonesië), waardoor de dagelijkse overstroming van het dichtbevolkte gebied is gestopt.
  • Bijdrage aan een training op het gebied van life cycle costing aan twaalf ingenieurs uit Bangladesh in Nederland.
  • Bijdrage aan diverse internationale bezoeken, zoals een DRR-missie naar Argentinië, een staatsbezoek naar Australië en een bezoek aan Iran.
 • Deltacoalitie

  Nederland nam in 2015 samen met Japan en Colombia het initiatief om een Deltacoalitie op te zetten. Hiervoor werd in mei 2016 het startschot gegeven. In de coalitie werken twaalf landen samen om klimaatbestendige ontwikkeling van delta’s te stimuleren. De regeringen van Nederland, Bangladesh, Colombia, Egypte, Frankrijk, Myanmar, Indonesië, Japan, Mozambique, de Filippijnen, Zuid-Korea en Vietnam zetten zich samen in om waterrampen te voorkomen en delta’s weerbaar te maken tegen klimaatverandering. De coalitie is een platform om kennis en ervaring uit te wisselen, om elkaar te ondersteunen bij de uitvoering van projecten en om gezamenlijk op te trekken in internationale fora.

 • Dutch Risk Reduction

  Bij de Nederlandse overheid komen regelmatig verzoeken binnen om te adviseren bij het verkleinen van watergerelateerde risico’s, meestal naar aanleiding van (dreigende) overstromingen, droogte of watervervuiling. Met het Dutch Risk Reduction Team (DRR-team) wordt Nederlandse waterexpertise ingezet en draagt Nederland bij aan het versterken van de weerbaarheid van landen.

  In 2016 zijn DRR-teams uitgezonden naar onder meer Marokko, de Filippijnen, Peru/Ecuador, Tuvalu, Costa Rica en Sri Lanka. Voor de Filippijnen hebben Nederlandse experts een kustbeschermingsstrategie voor Tacloban en omgeving gemaakt. De Filippijnen werden in 2013 zwaar getroffen door een vernietigende tyfoon met duizenden doden en enorme materiële schade tot gevolg. Als vervolg op de missie van het DRR-Team is in 2016 in Panama een waterdialoog georganiseerd. In de verschillende bijeenkomsten wisselden Panamese stakeholders en Nederlandse experts oplossingen uit over integraal watermanagement om overstromingen in Panama-Stad te voorkomen.

 • Dutch Surge Support

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken richtte in 2015 de Dutch Surge Support op (DSS water). Hiermee bedient de Nederlandse overheid de gehele keten (noodhulp, herstel en preventie) van aan water gerelateerde rampen. Via DSS water kunnen snel en efficiënt Nederlandse waterexperts worden ingezet in noodhulpsituaties. Dit gebeurt via organisaties die ter plekke aanwezig zijn, met name de VN-organisaties. Op verzoek van internationale hulporganisaties zijn in 2016 experts uitgezonden naar Libanon, Gaza, Uganda, Tanzania, Botswana, Malawi en Angola.

 • High Level Expert Panel on Water and Disaster

  Nederland geeft samen met Japan leiding aan het High Level Expert Panel on Water and Disaster (HELP). Dit panel richt zich op het verminderen van overstromingsrisico's wereldwijd.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, IPO en Vewin.

Over De Staat van Ons Water

Elk jaar wordt aan de Tweede Kamer gerapporteerd hoe het staat met de uitvoering van het waterbeleid in Nederland. Dat gebeurt middels de Staat van Ons Water. De rapportage vermeldt de ontwikkelingen in het voorgaande jaar en wordt jaarlijks in mei geactualiseerd. De getoonde gegevens gaan daarom grotendeels over 2015.

Op staatvanonswater.nl vind je algemene informatie over aansprekende onderwerpen zoals de beschikbaarheid van schoon water, hoe ons land beschermd wordt tegen overstromingen en hoe de Nederlandse expertise op watergebied wereldwijd wordt ingezet. Wat het waterbeheer zoal kost en wat en waarvoor je precies betaalt wordt ook uit de doeken gedaan.

Het beleid waarover wordt gerapporteerd is vastgelegd in het Nationaal Waterplan 2016-2021, het Bestuursakkoord Water 2011 en de Beleidsnota Drinkwater. In de Staat van Ons Water wordt eveneens verslag gedaan over de uitvoering van de Europese richtlijnen over waterkwaliteit, overstromingsrisico’s en de mariene strategie voor de Noordzee.  

De vele links op de site helpen je om makkelijk te kunnen doorklikken naar verdere achtergrondinformatie.

Over Ons Water

Wij willen Nederlanders bewuster maken van water. Door te laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland en bij jou in de buurt. Door te laten zien wat er nodig is voor de toekomst, want we zijn nooit klaar met ons water. En door tips te geven wat je zelf kunt doen. 

Kijk op onswater.nl. Daar kun je op jouw postcode informatie en verhalen vinden.

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties over staatvanonswater.nl kun je mailen naar: info@staatvanonswater.nl