Meer weten over ons waterbeleid

Innovatie en internationaal
 • Samenvatting

  Samenvatting voortgangsrapportage Staat van Ons Water 2017
 • Bestuurlijke ontwikkelingen

  De rol van overheden en instanties uitgelegd
  Wie gaat over wat?
 • Waterveiligheid

  Alles rondom waterveiligheid
  Zijn we goed beschermd?
 • Waterkwaliteit

  De kwaliteit van water in onze omgeving
  Hoe zit het met waterkwaliteit?
 • Waterbeschikbaarheid en de waterketen

  Over de beschikbaarheid van water
  Is er voldoende water?
 • Water en leefomgeving

  De invloed van water op de leefomgeving
  Hoe beïnvloed het klimaat en/of water ons landschap?
 • Grote wateren

  Wat gebeurt er rond de Grote Wateren?
 • Water en duurzaamheid

  Afvalwater als bron van energie en grondstoffen
  Hoe duurzaam is de waterketen?
 • Innovatie en internationaal

  Nederland: waterexpert van de wereld
  Wat doen we met onze waterkennis?
 • Financiën

  Je waterrekening toegelicht
  Hoeveel kost dat waterbeheer ons?
 • Innovatie en internationaal

  Het Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstituten en de verschillende overheden werken samen om kennis en innovatie op het gebied van water te ontwikkelen en toe te passen. Hiermee proberen we maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water en leefbaarheid op te lossen. 

  Het bedrijfsleven is vervolgens in staat om met de opgedane kennis geld te verdienen, zowel in Nederland als in het buitenland. Verschillende programma’s richten zich op het spectrum van innovatie tot implementatie, en van verdienvermogen tot ontwikkelingssamenwerking.

 • Topsector Water & Maritiem

  De Topsector Water & Maritiem (TSWM) wordt gevormd door bedrijven, overheden, kennisinstellingen en non-gouvernementele organisaties in de maritieme sector en in de sectoren water- en deltatechnologie. Door intensieve samenwerking willen zij innovaties en de praktijktoepassing daarvan stimuleren. Hier is veel behoefte aan: door de wereldwijde klimaatverandering ontstaat op allerlei plekken de noodzaak tot aanpassing aan verschijnselen zoals zeespiegelstijging, verzilting, verdroging en extreme weerspatronen. Het kabinet Rutte-III heeft in het regeerakkoord uitgesproken dat het topsectorenbeleid zich sterker focust op de kansen die dergelijke grote maatschappelijke uitdagingen bieden.

  In 2017 heeft TSWM zijn internationaliseringsstrategie vernieuwd. De topsector richt zich, redenerend vanuit maatschappelijke uitdagingen, op zes wateruitdagingen:

  1. Duurzaam welvarende en klimaatbestendig stedelijke delta’s (inclusief armoedebestrijding en voedselzekerheid)
  2. Sanitatie, drink- en afvalwatervoorziening bij migratie en conflicten
  3. Circulaire economie: efficiënt gebruik van water, energie en grondstoffen
  4. Duurzaam gebruik van de zee
  5. Rivieren als multifunctionele infrastructuur
  6. Digitalisering in de logistiek en scheepvaart

  In 2017 is ook de kennis- en innovatieagenda van TSWM geactualiseerd. Vervolgens is een nieuw kennis- en innovatiecontract voor de periode 2018-2019 afgesloten.

  Topsector Water & Maritiem
  Topsector Water 2018

 • Europa

  Instituut Clingendael heeft in 2017 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een onderzoek uitgevoerd naar de Nederlandse ‘waterlobby’ bij de Europese onderzoeks- en innovatieagenda. Doel was om inzicht te krijgen hoe Nederland meer rendement kan halen uit de Europese onderzoeksprogramma’s en zijn kennispositie kan behouden en versterken. Op basis van de aanbevelingen uit dit rapport zijn acties in gang gezet, met name gericht op de beïnvloeding van het volgende Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP9) voor de periode 2021 en verder. KP9 is de opvolger van het programma Horizon 2020.

 • Internationale waterambitie

  Wereldwijd worden meer mensen dan ooit bedreigd door overstromingen, droogte of watervervuiling. Extreme weersomstandigheden en onvoorspelbare regenpatronen komen vaker voor en de zeespiegel stijgt. Vooral in stedelijke delta’s zorgt dit voor grote uitdagingen. Tegelijkertijd neemt wereldwijd de vraag naar water toe door  bevolkingsgroei, verstedelijking en veranderende consumptiepatronen. Eén op de tien mensen heeft geen toegang tot veilig drinkwater en één op de drie mist goede sanitaire voorzieningen. Te veel, te weinig of te vies water speelt inmiddels een cruciale rol bij negentig procent van de natuurrampen op aarde. Tegelijkertijd groeit het besef dat ook de oceanen onder druk staan, vaak in samenhang met de voornoemde problematiek. De schaal, urgentie en complexiteit van de wereldwijde wateruitdagingen vragen om een alomvattende, gezamenlijke en internationale aanpak. Dit biedt veel kansen om met onze Nederlandse expertise bij te dragen aan oplossingen. Daarom hebben de ministeries van Buitenlandse zaken, Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat hun expertise gebundeld en in 2016 gezamenlijk de ‘Internationale Waterambitie’ (IWA) opgesteld. Nu het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is ontstaan, wordt ook dit departement bij de IWA betrokken vanwege de connectie tussen water en voedsel.

  Het programma bouwt voort op bestaande programma’s en de jarenlange samenwerking met de deltalanden Bangladesh, Colombia, Egypte, Indonesië, Mozambique, Myanmar en Vietnam. De Internationale Waterambitie is in 2017 verder geconsolideerd. Het interdepartementaal watercluster (IWC) heeft bijgedragen aan meer focus en synergie van de inzet op waterveiligheid en waterzekerheid in de wereld. Het nieuwe Partners voor Water-programma (geïnitieerd in 2016) is op stoom.

  Om bilaterale en multilaterale relaties aan te halen, nam minister Schultz van Infrastructuur en Milieu deel aan internationale bijeenkomsten in Egypte (HLPW), Bangladesh (Joint Steering Committee), Myanmar (Joint Steering Committee), de Verenigde Staten (Wereldbank en VN) en Zweden (World Water Week en HELP).

  Veldbezoek Indonesië
  Veldbezoek van een Nederlandse delegatie aan een waterveiligheidsproject in Indonesië

 • Sustainable Development Goals

  De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) moeten ertoe leiden dat de wereld in 2030 vrij is van armoede, honger en ziekten en leiden tot een duurzamer economische ontwikkeling. Binnen de VN zijn ruim 35 organisaties betrokken bij de implementatie van de waterdoelen. Nederland zet zich in om meer samenhang tussen het werk van deze organisaties te realiseren (VN Water architectuur). In 2017 zijn hiervoor twee dialogen tussen de VN-lidstaten gehouden. De Nederlandse inzet is verder gericht op het versnellen van de implementatie van projecten en het verbeteren van financieringsmogelijkheden van projecten.

 • High Level Panel on Water

  In 2016 hebben de Verenigde Naties en de Wereldbank voor twee jaar een High Level Panel on Water (HLPW) ingesteld. Het panel bestaat uit elf regeringsleiders, onder wie de Nederlandse premier en een speciaal adviseur. Het doel van het HLPW is om bewustwording, actie en financiering te mobiliseren ten behoeve van de implementatie van de SDG’s gericht op water.

  Nederland benadrukt in het HLPW de noodzakelijke integrale en inclusieve aanpak, vanuit betrouwbare water governance, verbeterde data (en datatoegankelijkheid) en de juiste (integrale) wijze van het waarderen van water. Dit integrale verhaal heeft zijn weerslag in alle aanbevelingen en acties van het HLPW. Daarnaast was Nederland de trekker van het HLPW Valuing Water-initiatief. Hiervoor zijn consultaties in verschillende delen van de wereld georganiseerd voor de ontwikkeling van breed gedragen principes voor de waarde van water. Verder is in het HLPW ingezet op de onderdelen risk reduction (DRR) en preventie, financiering, grensoverschrijdend waterbeheer en global water governance.
 • Watergezant

  Sinds maart 2015 is Henk Ovink Nederlands eerste watergezant. Namens Nederland zet hij zich in voor het wereldwijd versterken van het waterbewustzijn, het bouwen van coalities en het uitdragen en inzetten van de Nederlandse expertise bij een vernieuwende wateraanpak.

  Watergezant Henk Ovink
  Watergezant Henk Ovink in gesprek met een Peruaanse gouverneur over Room for the River, in een helikopter boven de rivier Rio Piura in Peru

  De inzet van de watergezant richtte zich in 2017 veel op het High Level Panel on Water (HLPW), met als inzet om integrale en inclusieve wateraanpak van Nederland tot een leidend perspectief te maken. Daarnaast vertegenwoordigde hij Nederland op de vele waterpodia om de Nederlandse wateraanpak, kennis en kunde te promoten en om nieuwe verbindingen te leggen tussen buitenlandse en Nederlandse (water)partners.

  De watergezant werkte samen met Deltares en het Water Hotspot Onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving aan de Wereld Water Atlas, die begin 2018 is afgerond. Verder bemiddelde hij bij voor inzet van Nederlandse expertise met (handels)missies naar Chili, Peru, Argentinië, Mexico, Canada, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Bangladesh, Japan en Singapore. De watergezant is daarnaast voorzitter van de expertgroep water in het kader van de bijeenkomsten die Nederland faciliteert tussen Israëlische en Palestijnse experts op de terreinen energie, grensovergangen en water.

  De watergezant intensiveerde de samenwerking met de Wereldbank en de VN voor het HLPW en werkte nauw samen met het nieuwe Global Centre of Excellence on Climate Adaptation, dat in Nederland wordt gevestigd. Verder startte hij begin 2018 het nieuwe initiatief Water as Leverage. Dit programma wordt uitgevoerd door RVO.nl in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de watergezant. Partners zijn de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation, 100 Resilient Cities en de steden Madras (India), Khulna (Bangladesh) en Semarang (Indonesië). Hier wordt een call for action uitgezet, om internationale multidisciplinaire teams uit te dagen om integrale en transformatieve plannen voor klimaatadaptatie te ontwikkelen. Dit moet resulteren in realiseerbare infrastructurele voorstellen die dankzij de AIIB kunnen worden gerealiseerd.

 • High-level Experts and Leaders Panel on Water and Disasters

  Nederland geeft samen met Japan leiding aan het High-level Experts and Leaders Panel on Water and Disasters (HELP). Dit panel richt zich op het verminderen van overstromingsrisico’s wereldwijd. In 2017 is door HELP een Special Session on Water and Disasters georganiseerd in de UN General Assembly, met deelname van de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

  Nederland was samen met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de World Water Council in 2017 initiatiefnemer voor de Roundtable on financing water. Hierin wordt met de financiële sector verkend op welke manieren de financiering van waterprojecten met private middelen kan worden gestimuleerd en wat financiering tot nu toe nog in de weg staat.

  Verder is onder de vlag van de UNECE Water Convention een aantal workshops georganiseerd, onder meer een met droogte als onderwerp. Tijdens de UN Climate Summit COP 23 in Bonn (november 2017) vroeg Nederland met de organisatie van een speciale wateractiedag aandacht voor water in de adaptatieagenda en het makkelijker maken van financiering van waterprojecten.

 • Bilaterale samenwerking

  Bilaterale samenwerking is gericht op tien focuslanden: Indonesië, Myanmar, Colombia, Egypte, India, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Bangladesh, Mozambique en Vietnam.

  Indonesië

  In 2017 is door alle betrokken partijen veel energie gestoken in het versterken van de samenwerkingsrelatie met de Indonesische overheid op water. In het kader van de Joint Steering Committee bracht een delegatie van de ministeries IenW en BZK, RVO.nl, Netherlands Water Partnership (NWP) en Dutch Water Authorities een bezoek aan Jakarta. Tijdens het werkbezoek maakten beide landen afspraken over veertien nieuwe projecten binnen het zogeheten 4-partijen Memorandum of Understanding.

  Verder is er met scopingmissies toegewerkt naar concrete nieuwe projecten. Een lopend project waar vanuit Nederland aan wordt gewerkt is het Jakarta Flood Management-project. Van de diverse Nederlandse inspanningen hierop hebben afgelopen tien jaar naar schatting ongeveer 2,7 miljoen mensen geprofiteerd. Daar komen in de komende jaren gemiddeld zo’n 70.000 mensen per jaar bij.

  Myanmar

  Tijdens een bezoek aan Nederland van vicepresident Henry Van Thio van Myanmar in april 2017, werd onder meer de evaluatie van het in 2013 afgesloten Memorandum of Understanding besproken. Dit leidde tot een verdere stroomlijning van de gezamenlijke activiteiten met speciale aandacht voor de urbaniserende delen van de Ayeyarwady Delta. Het concept van de Integrated Ayeyarwady Delta Strategy werd opgeleverd in december 2017 en vormt een belangrijke mijlpaal en aanzet tot concrete projectontwikkeling. Ook werd in de tweede helft van 2017 versneld met de belangrijke projecten Nyaungdone en Pan Hlaing Sluice begonnen, ter voorbereiding van de aanbesteding vroeg in 2018. Met de Wereldbank werden afspraken gemaakt over samenwerking op hoogwaterrisico-modellering in Yangon.

  Colombia

  Overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Colombia en Nederland zetten in op de identificatie en realisatie van kansrijke samenwerkingsprojecten. Het jaar 2017 stond in het teken van de dialoog over transport, logistiek en havenontwikkeling. Ook zijn concrete stappen gezet op het gebied van water, voedsel en energie. Zo zijn maatregelen genomen om de impact van droogte in het noorden van Colombia te beperken, zoals efficiëntere irrigatie met nieuwe technieken. Demonstratieprojecten zijn verder ontwikkeld en het gezamenlijk ontwikkelde Master Plan Kusterosie is succesvol afgerond.

  Egypte

  Al ruim veertig jaar is er intensieve watersamenwerking tussen Nederland en Egypte. De samenwerking is gericht op het efficiënter omgaan en beheren van water en het verminderen van de kwetsbaarheid voor klimaatverandering. Er wordt nu ingezet op drie thema’s: kustbeheer, sanitatie en afvalwaterzuivering en landbouw en water. 

  In 2017 heeft het Green Climate Fund het Egyptische project voor integraal kustbeheer – als eerste deltaland – goedgekeurd. De basis van dit projectvoorstel kwam met hulp van Nederland tot stand. Met financiering uit het Fonds Duurzaam Water van RVO.nl is in Alexandrië het project Anticipatory Flood Management gestart.

  In 2017 nam minister Schultz van Infrastructuur en Milieu deel aan het Nederland-Egypte water panel in Alexandrië. Egypte wil leren van de Nederlandse ervaring met landaanwinning om de havenstad Port Said klimaatbestendig te kunnen ontwikkelen. In dit overleg is tevens de basis gelegd voor een bilaterale samenwerking om het schaarse water beter te beheren, alloceren en efficiënter te gebruiken. Vervolgens nam een Egyptische delegatie deel aan een studietoer naar Nederland om te leren over integraal kustbeheer en kennis te maken met Nederlandse bedrijven en experts.

  Bezoek Egyptische delegatie Nederlandse kust
  Een Egyptische delegatie leert tijdens een studietour over de Nederlandse kustmonitoring

  India

  In juni 2017 ondertekenden Nederland en India een Memorandum of Understanding (MoU) om de samenwerking te intensiveren op het gebied van watermanagement, watertechnologie en deltamanagement. Daarnaast werd een MoU over scheepvaart, havens en logistiek verlengd.

  Verenigde Staten

  Na het project Rebuild by design in de regio New York (naar aanleiding van de superstorm Sandy in 2012) is in 2017 het project Houston after Hurricane Harvey gerealiseerd. Er zijn bovendien diverse structurele samenwerkingsverbanden tussen Nederland en de Verenigde Staten op watergebied in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling, overstromingsbestendigheid, crisismanagement en geodata.

  Op federaal niveau werken Rijkwaterstaat en het US Army Corps of Engineers (USACE) inmiddels vijftien jaar projectmatig samen. Ook het KNMI werkt al tientallen jaren samen met de Amerikaanse counterpart (NOAA), waarbij de focus ligt op innovatie en delen van kennis en best practices. Momenteel lopen er verkenningen naar de kansen voor de Nederlandse watersector om zich in te zetten bij projecten aan de oostkust, westkust en in Texas en Louisiana.

  Zuid-Afrika

  In 2017 vonden verschillende handelsmissies met Zuid-Afrika plaats, zoals IFAT (industrieel afvalwater en reservoir management), City of the Future in Durban (waterkwaliteit, hoogwaterbescherming en circulaire economie) en één handelsmissie parallel aan de tussenstop van de Volvo Ocean Race in Kaapstad (over water efficiency). Minister Mokonyane van Water and Sanitation bezocht met een delegatie van het bedrijfsleven Nederland tijdens de Amsterdam International Water Week. Deze bezoeken leidden tot nieuwe contracten en aanvragen voor pilotprojecten bij Partners voor Water en het Fonds Duurzaam Water van RVO.nl.

  Bangladesh

  In Bangladesh is in 2017 de intensieve samenwerking op het gebied van waterbeheer, drinkwater en sanitatie voortgezet. De consultatie over het Bangladesh Deltaplan is afgerond en het plan is voor besluitvorming voorgelegd aan de regering. Ondanks de extreme neerslag bovenstrooms, waren de overstromingen van de Bramaputhra-rivier minder catastrofaal dan verwacht bij deze zeer hoge waterstanden, mede dankzij de met Nederlandse hulp uitgevoerde hoogwaterprogramma’s. Bangladesh organiseerde in 2017 een succesvolle conferentie van de Delta Coalitie.

  Mozambique

  Met inzet van Nederlandse expertise werkt Mozambique aan het beheersen van waterrisico’s. Dat is urgent, want Mozambique staat in de top tien van landen wereldwijd waar de meeste mensen zijn blootgesteld aan overstromingsrisico’s. Beira, de tweede stad van het land, is een hotspot wat betreft de kwetsbaarheid voor aan water gerelateerde rampen. Nederland ondersteunt deze stad sinds 2011 om klimaatbestendig te worden. Het Beira Masterplan 2035 dat in 2013 met Nederlandse steun werd ontwikkeld, is hierbij de leidraad. Nederland helpt de gemeente en andere lokale partijen om de stedelijke infrastructuur en het stedelijke bestuur te verbeteren. In de overstromingsgevoelige stad wordt onder meer gewerkt aan nieuwe transportinfrastructuur, uitbreiding van de drinkwatervoorziening en de modernisering van het gemeentelijke kadaster. Het lokale havenbedrijf en de Nederlandse baggerindustrie werken samen aan oplossingen waarbij het baggerzand uit het toegangskanaal voor de haven in de stad kan worden hergebruikt voor grondverbetering.

  Vietnam

  Vietnam kende in 2017 de nodige uitdagingen op watergebied, zoals droogte, overstromingen en watervervuiling. Nederland helpt de regering met advies over waterveiligheid en waterzekerheid. Ook zijn Nederlandse bedrijven werkzaam op gebied van drinkwater- en afvalwaterzuivering. Daarmee worden tienduizenden huishoudens geholpen.

  In 2017 vond het jaarlijkse politieke watersamenwerkingsoverleg plaats in Nederland. Premier Phuc en een vicepremier brachten een bezoek aan Nederland. In september 2017 hield Vietnam een conferentie over de toekomst van de Mekong Delta. In een resolutie werden veel Nederlandse adviezen overgenomen, die de komende jaren worden uitgevoerd. Tot slot is Nederland door Vietnam en de Wereldbank betrokken bij de toetsing van waterprojecten, die worden dankzij een recente lening van de Wereldbank van driehonderd miljoen dollar gerealiseerd.

  Argentinië

  Tijdens het staatsbezoek aan Nederland van president Macri eind maart 2017 ondertekenden Nederland en Argentinië een Memorandum of Understanding (MoU) over samenwerking op het gebied van integraal watermanagement.

  In november 2017 ging een missie onder leiding van watergezant Henk Ovink en VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer naar Argentinië. Het IWA Congress & Exhibition in Buenos Aires werd benut om de Nederlandse watersector te promoten. Tijdens het bezoek zijn afspraken gemaakt over het uitvoeren van twee gezamenlijke studieprojecten als vervolg op het MoU Water.

  Mexico

  In maart 2017 bezocht watergezant Henk Ovink Mexico om met het Mexicaanse ministerie van Toerisme (SECTUR) te spreken over samenwerking op het gebied van integrale kustontwikkeling en -bescherming. Het Netherlands Water Partnership nam in september 2017 deel aan de Aquatech Mexico. Het land werd in 2017 getroffen door verschillende zware aardbevingen. De politieke aandacht in Mexico was vooral op het herstel daarvan gericht.

 • Deltacoalitie

  In 2016 werd op initiatief van Nederland, Japan en Colombia de Deltacoalitie opgericht, met als doel de klimaatbestendige ontwikkeling van delta’s te stimuleren. De coalitie is een platform om kennis en ervaring uit te wisselen, om elkaar te ondersteunen bij de uitvoering van projecten en om gezamenlijk op te trekken in internationale fora.

  In aanvulling op Nederland, Bangladesh, Colombia, Egypte, Frankrijk, Myanmar, Indonesië, Japan, Mozambique, de Filippijnen, Zuid-Korea en Vietnam trad Argentinië in 2017 ook toe tot de coalitie.

 • Dutch Risk Reduction

  Bij de Nederlandse overheid komen regelmatig verzoeken naar aanleiding van (dreigende) overstromingen, droogte of watervervuiling. Met het Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team) wordt Nederlandse waterexpertise ingezet en draagt Nederland bij aan het versterken van de weerbaarheid van landen. In 2017 zijn DRR-teams uitgezonden naar onder meer Bolivia, Guinee, Sri Lanka, Filipijnen en Guatemala. Zo hebben Nederlandse experts voor Bolivia onder meer geadviseerd over het voorspellen van droogte en het opzetten van een droogte informatiesysteem in de stedelijke metropool El Alto - La Paz. Naar aanleiding van ernstige kusterosie heeft een DRR-team in Guinee lange- en kortetermijnoplossingen voorgesteld om de dijkstabiliteit te waarborgen en dijkdoorbraken op het eiland Kaback Guinee te voorkomen.

 • Dutch Surge Support

  Dankzij Dutch Surge Support (DSS water) kunnen snel en efficiënt Nederlandse waterexperts worden ingezet in noodhulpsituaties. Dit gebeurt via organisaties die ter plekke aanwezig zijn, vooral de organisaties van de Verenigde Naties. Het programma wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis en het Netherlands Water Partnership. Op verzoek van internationale hulporganisaties werden in 2017 28 DSS-missies gehouden naar onder meer Angola, Bangladesh, Dominica, Libanon en Tanzania.

 • Global Centre of Excellence on Climate Adaptation

  Op 14 november 2017 werd het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) officieel gelanceerd. Dit gebeurde in Bonn, tijdens de UN Climate Summit COP 23. Het GCECA mobiliseert over de hele wereld stakeholders over alle sectoren om klimaatwetenschap om te zetten in actie. Het is een onafhankelijke organisatie die wordt gevestigd in Rotterdam (Resilient Delta City) en Groningen (Climate Proof City).

  Activiteiten van de GCECA zijn:

  • Organiseren van discussies, workshops, webinars en conferenties voor het bepalen van de wereldwijde adaptatie kennisagenda.
  • Herkennen en uitbouwen van excellence door het verzamelen van best practices en lessons learned en het delen van deze data en tools.
  • Stimuleren van het doorvoeren van adaptatie excellence door bijvoorbeeld technische ondersteuning, verbinden van projecten met resources en beleidsadviezen.
 • Dutch Water Authorities

  Dutch Water Authorities is het internationale gezicht en loket van de Nederlandse waterschappen. Onder deze naam werken zij in het buitenland samen met overheden, non-gouvernementele organisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Zij zetten hun expertise in voor de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. De waterschappen leveren ook relevante kennis en kunde voor de Dutch Risk Reduction-missies.

  Bij het loket kwamen in 2017 meer dan 120 verzoeken binnen om informatie, een presentatie, een veldbezoek of samenwerking. Verder is gewerkt aan de overeenkomst (Blue Deal) tussen Dutch Water Authorities en het interdepartementale watercluster. Op Wereld Waterdag (22 maart 2018) is de Blue Deal getekend door de ministeries van BZK en IenW en de Unie van Waterschappen. Ingezet wordt op waterveiligheid en waterzekerheid van twintig miljoen mensen in veertig stroomgebieden in de wereld.

  Andere hoogtepunten voor Dutch Water Authorities in 2017 waren onder meer:

  Ontvangst Servisch waterschap

  Met de Wereldbank als intermediair verzorgde Dutch Water Authorities in oktober 2017 een driedaags programma voor het Servische waterschap Vode Vojvodine. Daar had men in 2014 last van grote overstromingen waarbij tachtig slachtoffers te betreuren waren, wat noopt tot actie. Daarnaast bereidt het waterschap zich voor op het mogelijke toetreden van Servië tot de Europese Unie.

  Intensieve samenwerking met Engelse waterorganisatie

  Tijdens de Amsterdam International Water Week is intensief samengewerkt met de Association of Drainage Authorities (ADA) uit het Verenigd Koninkrijk. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakte een tweedaags programma voor een ADA-delegatie, onder meer met een bezoek aan het Markermeer en de Hondsbossche zeewering.

 • Innovatie

  Making Waves

  Bringing ideas forward – dat was het motto van Making Waves, een evenement voor slimme en haalbare innovaties op het gebied van maatschappelijke vraagstukken (water, klimaat, energie, voedsel, transport en gezondheid). Nederlandse innovatoren kregen op 7 september 2017 op de Afsluitdijk een podium én een versnellingstafel met de belangrijkste stakeholders om hun innovatie verder te kunnen brengen. Making Waves maakt deel uit van een reeks van activiteiten en evenementen, die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en partners organiseren, zoals de Future of the Oceans Summit in juni 2018 en de Innovation Expo 2018 in oktober.

  Kofi Annan bij Making Waves
  Kofi Annan tijdens Making Waves: ‘Klimaatverandering moet ons verenigen’

  Rond de zeshonderd genodigden kwamen naar de Afsluitdijk om te luisteren naar speeches van voormalig secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties, minister Melanie Schultz van Haegen en commandant der strijdkrachten Tom Middendorp. Vervolgens was het de beurt aan de zeventien innovatoren om hun idee te pitchen.

  De winnaar van Making Waves was Micreos en deze innovatie mocht door naar de halve finale van Ideas From Europe in Talinn. Dit bedrijf bedacht een aanpak van bacteriële infecties, zonder gebruik van antibiotica. Rain(a)way bemachtigde de publieksprijs: een cheque om in te zetten voor kennisontwikkeling rond de eigen innovatie, namelijk waterberging geïntegreerd in ruimtelijk design. Vier runners-up (alle gerelateerd aan water) kregen een uitnodiging om mee te reizen naar Ideas from Europe in Estland, zodat ze daar hun innovaties onder de aandacht konden brengen. Dit waren Slow Mill, Bluerise, aQuista en Villagepump.

  Waterinnovatieprijs

  Vernieuwende en kostenbesparende initiatieven op het gebied van water maken elk jaar kans op de Waterinnovatieprijs. De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken deze prijs jaarlijks uit aan de meest innovatieve waterprojecten. In 2017 waren er 115 inzendingen, verspreid over vier categorieën:

  • Waterveiligheid (dijken, waterkeringen, oplossingen voor hoogwater)
  • Schoon water (kwaliteit, afvalwaterzuivering)
  • Voldoende water (kwantiteit, peilbeheer)
  • Energie en waterschappen (duurzame energieopwekking of energiebesparing bij waterschappen)

  Deelnemers waterinnovatieprijs
  Deelnemers waterinnovatieprijs

  De winnaars

  Categorie Waterveiligheid
  Innovatieve doorlatendheidssondering voor dijkverbeteringen

  Categorie Schoon water
  GE(O)ZOND Water

  Categorie Voldoende water
  Multiflexmeter

  Categorie Energie en waterschappen
  EQA-Box Plug & Play Waterkracht

  De winnaars in de vier categorieën ontvingen een versnellingstraject, aangeboden door de Unie van Waterschappen, STOWA, de Topsector Water en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water. De Publieksprijs ging naar een innovatie voor waterveiligheid: Verbetering IJsseldijk Gouda van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Unie van Waterschappen, VNG, IPO en Vewin.

Over De Staat van Ons Water

Elk jaar wordt aan de Tweede Kamer gerapporteerd hoe het staat met de uitvoering van het waterbeleid in Nederland. Dat gebeurt middels de Staat van Ons Water. De rapportage vermeldt de ontwikkelingen in het voorgaande jaar en wordt jaarlijks in mei geactualiseerd. De getoonde gegevens gaan daarom grotendeels over 2017.

Op staatvanonswater.nl vind je algemene informatie over aansprekende onderwerpen zoals de beschikbaarheid van schoon water, hoe ons land beschermd wordt tegen overstromingen en hoe de Nederlandse expertise op watergebied wereldwijd wordt ingezet. Wat het waterbeheer zoal kost en wat en waarvoor je precies betaalt wordt ook uit de doeken gedaan.

Het beleid waarover wordt gerapporteerd is vastgelegd in het Nationaal Waterplan 2016-2021, het Bestuursakkoord Water 2011 en de Beleidsnota Drinkwater. In de Staat van Ons Water wordt eveneens verslag gedaan over de uitvoering van de Europese richtlijnen over waterkwaliteit, overstromingsrisico’s en de mariene strategie voor de Noordzee.  

De vele links op de site helpen je om makkelijk te kunnen doorklikken naar verdere achtergrondinformatie.

Over Ons Water

Wij willen Nederlanders bewuster maken van water. Door te laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland en bij jou in de buurt. Door te laten zien wat er nodig is voor de toekomst, want we zijn nooit klaar met ons water. En door tips te geven wat je zelf kunt doen. 

Kijk op onswater.nl. Daar kun je op jouw postcode informatie en verhalen vinden.

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties over staatvanonswater.nl kun je mailen naar: info@staatvanonswater.nl